Ableton live launchpad教学 DJ文化交流-录音缩混-音乐制作-现场表演-打碟机-控制器-CD机

NUCLEAR – ZOMBOY (NOVATION LAUNCHPAD COVER)

————————————————————

Nuclear (Hands Up)

Zomboy

-05:15

————————————————————

Youtube搬运,工程稍后发布,

希望大家多多支持,感谢!

更多最新消息请关注:http://abletive.com