Ableton live launchpad教学 DJ文化交流-录音缩混-音乐制作-现场表演-打碟机-控制器-CD机

KNIFE PARTY – BONFIRE (LAUNCHPAD COVER)

—————————–原曲—————————–

————————————————————

明天更新。

希望大家多多支持,感谢!

更多最新消息请关注:http://abletive.com
————————————————————

Bonfire

Knife Party

00:00